Cennik przedszkola

Opłaty

Opłata administracyjna

  1. W dniu złożenia informacji o woli uczestniczenia dziecka i informacji o nim, pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości 350zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
  2. W przypadku zapisania drugiego dziecka i kolejnych do placówki przysługuje zniżka w wysokości 100zł (słownie: sto złotych).
  3. Opłata administracyjna stanowi opłatę za czynności administracyjne związane z wpisaniem zawartej umowy do ewidencji umów, zakwalifikowaniem oraz wpisaniem dziecka do odpowiedniej grupy przedszkolnej, zaplanowaniem i zabezpieczeniem warunków lokalowych, edukacyjnych oraz żywieniowych dla przyjmowanego dziecka.

Czesne

  1. Czesne płatne co miesiąc składa się z dwóch części: opłaty stałej w wysokości 1200zł i opłaty za żywienie – catering dziennej stawki w wysokości ustalonej przez firmę dostawczą posiłków.
  2. Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o Wczesnym Wspomaganiu płacą czesne w kwocie 600zł za każdy semestr, a mianowicie za semestr pierwszy (wrzesień-styczeń) oraz za semestr drugi (luty-sierpień).
  3. Termin płatności czesnego za Przedszkole upływa 10-go każdego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Czesne dotyczące dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest płatne w dwóch ratach w terminie do 30 września (za I semestr) oraz do 28 lutego (za II semestr).
  4. W przypadku wzrostu kosztów związanych z prowadzeniem Przedszkola może nastąpić podwyższenie wysokości czesnego. Zwiększenie wysokości opłaty stałej (czesnego) dokonuje się poprzez poinformowanie Rodziców o wysokości nowej stawki i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
310159230_489643709841538_6819339874838505482_n
305843879_470715495067693_5096422359318114223_n

zapraszamy do kontaktu